Name Sort ascending Sort descending First Name Sort ascending Sort descending Party Sort ascending Sort descending Residence Sort ascending Sort descending Age Sort ascending Sort descending Gender Sort ascending Sort descending Seniority Sort ascending Sort descending
Belhaj, S. Salima D66 Rotterdam 40 Female 1154 days
Bergkamp, V.A. Vera D66 Amsterdam 47 Female 2377 days
Boer, M.G.W. den Monica D66 Maasdam 56 Female 510 days
Bouali, A. Achraf D66 Amsterdam 44 Male 732 days
Diertens, A.E. Antje D66 Groningen 61 Female 732 days
Dijkstra, P.A. Pia D66 Utrecht 64 Female 3203 days
Eijs, J.M. van Jessica D66 Eindhoven 37 Female 732 days
Groot, T.C. de Tjeerd D66 Haarlem 50 Male 732 days
Groothuizen, M. Maarten D66 Nijmegen 42 Male 732 days
Groothuizen M. (D66)

Maarten Groothuizen

view personal page of this member
Jetten, R.A.A. Rob D66 Ubbergen 31 Male 732 days
Meenen, P.H. van Paul D66 Leiden 63 Male 2377 days
Paternotte, J.M. Jan D66 Leiden 35 Male 732 days
Raemakers, R. Rens D66 Neer 27 Male 732 days
Schonis, R.A.J. Rutger D66 Middelburg 42 Male 166 days
Sienot, M.F. Matthijs D66 Utrecht 47 Male 510 days
Sjoerdsma, S.W. Sjoerd D66 Den Haag 37 Male 2377 days
Sneller, J.C. Joost D66 Den Haag 36 Male 510 days
Verhoeven, K. Kees D66 Amersfoort 42 Male 3203 days
Weyenberg, S.P.R.A. van Steven D66 Den Haag 46 Male 2377 days
Weyenberg S.P.R.A. van (D66)

Steven van Weyenberg

view personal page of this member