Name Sort ascending Sort descending First Name Sort ascending Sort descending Party Sort ascending Sort descending Residence Sort ascending Sort descending Age Sort ascending Sort descending Gender Sort ascending Sort descending Seniority Sort ascending Sort descending
Belhaj, S. Salima D66 Rotterdam 40 Female 1333 days
Bergkamp, V.A. Vera D66 Amsterdam 48 Female 2556 days
Boer, M.G.W. den Monica D66 Maasdam 56 Female 689 days
Bouali, A. Achraf D66 Amsterdam 45 Male 911 days
Diertens, A.E. Antje D66 Groningen 61 Female 911 days
Dijkstra, P.A. Pia D66 Utrecht 64 Female 3382 days
Eijs, J.M. van Jessica D66 Eindhoven 38 Female 911 days
Groot, T.C. de Tjeerd D66 Haarlem 51 Male 911 days
Groothuizen, M. Maarten D66 Nijmegen 43 Male 911 days
Groothuizen M. (D66)

Maarten Groothuizen

view personal page of this member
Jetten, R.A.A. Rob D66 Ubbergen 32 Male 911 days
Meenen, P.H. van Paul D66 Leiden 63 Male 2556 days
Paternotte, J.M. Jan D66 Leiden 35 Male 911 days
Raemakers, R. Rens D66 Neer 28 Male 911 days
Schonis, R.A.J. Rutger D66 Middelburg 43 Male 345 days
Sienot, M.F. Matthijs D66 Utrecht 47 Male 689 days
Sjoerdsma, S.W. Sjoerd D66 Den Haag 38 Male 2556 days
Sneller, J.C. Joost D66 Den Haag 37 Male 689 days
Verhoeven, K. Kees D66 Amersfoort 43 Male 3382 days
Weyenberg, S.P.R.A. van Steven D66 Den Haag 46 Male 2556 days
Weyenberg S.P.R.A. van (D66)

Steven van Weyenberg

view personal page of this member