Name Sort ascending Sort descending First Name Sort ascending Sort descending Party Sort ascending Sort descending Residence Sort ascending Sort descending Age Sort ascending Sort descending Gender Sort ascending Sort descending Seniority Sort ascending Sort descending
Belhaj, S. Salima D66 Rotterdam 39 Female 757 days
Bergkamp, V.A. Vera D66 Amsterdam 46 Female 1980 days
Boer, M.G.W. den Monica D66 Maasdam 55 Female 113 days
Bouali, A. Achraf D66 Amsterdam 43 Male 335 days
Diertens, A.E. Antje D66 Groningen 59 Female 335 days
Dijkstra, P.A. Pia D66 Utrecht 63 Female 2806 days
Eijs, J.M. van Jessica D66 Eindhoven 36 Female 335 days
Groot, T.C. de Tjeerd D66 Haarlem 49 Male 335 days
Groothuizen, M. Maarten D66 Nijmegen 41 Male 335 days
Groothuizen M. (D66)

Maarten Groothuizen

view personal page of this member
Jetten, R.A.A. Rob D66 Ubbergen 30 Male 335 days
Meenen, P.H. van Paul D66 Leiden 62 Male 1980 days
Paternotte, J.M. Jan D66 Amsterdam 33 Male 335 days
Pechtold, A. Alexander D66 Wageningen 52 Male 4101 days
Raemakers, R. Rens D66 Neer 26 Male 335 days
Sienot, M.F. Matthijs D66 Utrecht 45 Male 113 days
Sjoerdsma, S.W. Sjoerd D66 Den Haag 36 Male 1980 days
Sneller, J.C. Joost D66 Den Haag 35 Male 113 days
Verhoeven, K. Kees D66 Amersfoort 41 Male 2806 days
Weyenberg, S.P.R.A. van Steven D66 Den Haag 44 Male 1980 days
Weyenberg S.P.R.A. van (D66)

Steven van Weyenberg

view personal page of this member