Name Sort ascending Sort descending First Name Sort ascending Sort descending Party Sort ascending Sort descending Residence Sort ascending Sort descending Age Sort ascending Sort descending Gender Sort ascending Sort descending Seniority Sort ascending Sort descending
Belhaj, S. Salima D66 Rotterdam 39 Female 971 days
Bergkamp, V.A. Vera D66 Amsterdam 47 Female 2194 days
Boer, M.G.W. den Monica D66 Maasdam 55 Female 327 days
Bouali, A. Achraf D66 Amsterdam 44 Male 549 days
Diertens, A.E. Antje D66 Groningen 60 Female 549 days
Dijkstra, P.A. Pia D66 Utrecht 63 Female 3020 days
Eijs, J.M. van Jessica D66 Eindhoven 37 Female 549 days
Groot, T.C. de Tjeerd D66 Haarlem 50 Male 549 days
Groothuizen, M. Maarten D66 Nijmegen 42 Male 549 days
Groothuizen M. (D66)

Maarten Groothuizen

view personal page of this member
Jetten, R.A.A. Rob D66 Ubbergen 31 Male 549 days
Meenen, P.H. van Paul D66 Leiden 62 Male 2194 days
Paternotte, J.M. Jan D66 Leiden 34 Male 549 days
Pechtold, A. Alexander D66 Wageningen 52 Male 4315 days
Raemakers, R. Rens D66 Neer 27 Male 549 days
Sienot, M.F. Matthijs D66 Utrecht 46 Male 327 days
Sjoerdsma, S.W. Sjoerd D66 Den Haag 37 Male 2194 days
Sneller, J.C. Joost D66 Den Haag 36 Male 327 days
Verhoeven, K. Kees D66 Amersfoort 42 Male 3020 days
Weyenberg, S.P.R.A. van Steven D66 Den Haag 45 Male 2194 days
Weyenberg S.P.R.A. van (D66)

Steven van Weyenberg

view personal page of this member